Oposicions al Cos Superior d'Administració de la Generalitat de Catalunya

Descobreix les oportunitats professionals que ofereix el Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya. Amb un enfocament en la gestió i lideratge, aquesta oposició és la clau per accedir a alts càrrecs dins de l’administració pública catalana. Prepara’t per a un futur brillant amb aquesta prestigiosa opció de carrera.

Sol·licita la teva informació avui mateix

Envia'ns un missatge a través del formulari de contacte i estarem encantats de respondre't el més aviat possible.

A Prepara't disposem de tots els avantatges per tu

La nostra acadèmia d’oposicions disposa de tots els avantatges perquè puguis cursar els teus estudis a la teva manera. És a dir, de manera presencial (si vols venir físicament) o de manera online amb la nostra aula virtual on tindràs accés a totes les eines necessàries per a cultivar el teu aprenentatge.

Accés als tests

Avalua el teu progrés i prepara't millor amb l'accés complet a una àmplia gamma de tests pràctics.

Aula Virtual

Gaudeix d'una experiència d'aprenentatge flexible i interactiva amb l'accés a l'Aula Virtual, on pots estudiar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Classes presencials

Participa en sessions de classe en persona amb professors experimentats que ofereixen suport i guia directa.

Classes online

Aprofita la comoditat de les classes en línia, on pots assistir a les lliçons des de casa o des d'on siguis, amb horaris flexibles.

Accés Vitalici

Gaudeix d'un accés vitalici als recursos del nostre programa d'estudi, permetent-te revisar el contingut i actualitzar els teus coneixements sempre que ho necessitis al llarg del teu trajecte cap a l'èxit en les oposicions

Tutories setmanals

Beneficia't de sessions de tutoria setmanals personalitzades, on podràs resoldre dubtes i rebre orientació específica per al teu progrés d'aprenentatge.

Prepara't les oposicions pel teu futur

Oposicions cos superior d'administració

En aquesta secció, t’oferim una visió completa de les diverses opcions disponibles dins de les oposicions al Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya. Des de la Part Comuna, que proporciona una base sòlida en les funcions i tasques administratives, fins a les diverses opcions especialitzades com ara l’Opció Jurídica, Econòmica, Riscos Laborals i Medi Ambient, et preparem per afrontar amb èxit els reptes professionals en els diversos àmbits de l’administració pública.

Part Comuna

(35 temes) La part comuna ofereix una base sòlida en els coneixements i habilitats necessàries per a l'exercici de funcions administratives dins de l'administració pública catalana.

Opció General

(30 temes) L'opció general proporciona una visió ampla i detallada de les funcions i responsabilitats associades a la gestió d'una àrea específica dins de l'administració pública.

Opció Jurídica

(30 temes) L'opció jurídica s'adreça als aspirants interessats en assumptes legals, proporcionant una formació especialitzada en dret administratiu i altres matèries relacionades.

Opció económica

(30 temes) L'opció econòmica està destinada als candidats interessats en la gestió financera i pressupostària de les institucions públiques, oferint una formació completa en qüestions econòmiques i comptables.

Op. Riscos laborals

(30 temes) L'opció de riscos laborals està enfocada en la prevenció i gestió dels riscos laborals en l'àmbit de l'administració pública, proporcionant una formació especialitzada en seguretat i salut laboral.

Opció Medi Ambient

(30 temes) L'opció de medi ambient està dissenyada per als aspirants interessats en la gestió i protecció del medi ambient en l'àmbit de l'administració pública, oferint una formació específica en qüestions ambientals i de sostenibilitat.

Com funcionen aquestes oposicions?

Tot seguit t’explicacarem com s’estudien aquestes oposicions

En la fase d’oposició, es pot aconseguir una puntuació màxima de 60 punts, la qual està integrada per una sèrie de proves, cadascuna amb els seus exercicis particulars com a continuació s’explica:

Aquesta fase consta d’una única prova que inclou quatre exercicis per al torn de lliure accés i tres exercicis per al torn de promoció interna.

És obligatori completar tots els exercicis, ja que la falta d’assistència a algun d’ells pot comportar l’exclusió del procés de selecció.

El test psicomètric de capacitats de raonament no és selectiu i, per tant, no eliminatori (avaluable però no qualificable). En canvi, la resta d’exercicis són selectius i eliminatoris.

Per passar amb èxit la fase d’oposició, és necessari ser considerat apte en cadascun dels exercicis selectius i eliminatoris, assegurant-se d’aconseguir la qualificació mínima requerida en cada cas.

L’ordre d’execució dels exercicis serà determinat pel Tribunal Qualificador corresponent.

En la fase d’oposició, es pot aconseguir una puntuació màxima de 60 punts, la qual està integrada per una sèrie de proves, cadascuna amb els seus exercicis particulars com a continuació s’explica:

Aquesta fase consta d’una única prova que inclou quatre exercicis per al torn de lliure accés i tres exercicis per al torn de promoció interna.

És obligatori completar tots els exercicis, ja que la falta d’assistència a algun d’ells pot comportar l’exclusió del procés de selecció.

El test psicomètric de capacitats de raonament no és selectiu i, per tant, no eliminatori (avaluable però no qualificable). En canvi, la resta d’exercicis són selectius i eliminatoris.

Per passar amb èxit la fase d’oposició, és necessari ser considerat apte en cadascun dels exercicis selectius i eliminatoris, assegurant-se d’aconseguir la qualificació mínima requerida en cada cas.

L’ordre d’execució dels exercicis serà determinat pel Tribunal Qualificador corresponent.

Prova de coneixements de la secció estàndard del temari (exercici general per a totes les opcions i només pel torn de participació lliure). Obligatori i eliminatori per als aspirants del torn de participació lliure. Els candidats del torn de promoció interna no han de realitzar aquest exercici.

Aquesta prova consisteix en respondre un qüestionari de 30 preguntes de tipus test, més 5 de reserva, amb quatre opcions de resposta cadascuna. Només una és correcta, basada en el contingut de la secció estàndard del temari segons la base específica 3 de l’Annex 2 de la Resolució vigent. Les respostes en blanc o amb més d’una opció no seran considerades. Cada resposta incorrecta comporta la penalització d’un quart de punt respecte a la valoració d’una resposta correcta.

El temps assignat per a aquest exercici és d’1 hora.

La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts.

Per aprovar aquest exercici, es requereix una puntuació mínima de 5 punts.

Prova de coneixements de la secció específica del temari (prova específica per a cada opció i per a tots dos torns de participació). Obligatori i eliminatori per als aspirants de cada opció en tots dos torns de participació.

Aquesta prova consisteix en respondre un qüestionari de 50 preguntes de tipus test, amb 5 preguntes de reserva, amb quatre opcions de resposta cadascuna. Només una és correcta, basada en el contingut de la secció específica del temari per a cada opció, segons el que disposa la base específica 3 de l’Annex 2 de la Resolució actual.

Les respostes en blanc o amb més d’una opció no seran considerades. Per a cada resposta incorrecta, es descompta un quart de punt respecte a la valoració d’una resposta correcta.

El temps atorgat per a realitzar aquesta prova és d’1 hora i 20 minuts.

La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 15 punts per als aspirants del torn de participació lliure i de 0 a 25 punts per als aspirants del torn de promoció interna.

Per superar aquesta prova, es requereix aconseguir una puntuació mínima de 7,5 punts per als participants del torn de participació lliure i de 12,5 punts per als participants del torn de promoció interna.

Prova pràctica de supòsit, en format de tipus test, enfocada a la secció específica del temari (prova específica per a cada opció i per a tots dos torns de participació).

Obligatori i eliminatori per als aspirants de cada opció en tots dos torns de participació.

Aquesta prova implica la resolució d’un test de supòsit pràctic que consta de 25 preguntes, amb 5 preguntes de reserva, basades en el contingut específic del temari de cada opció, conforme a la base específica 3 de l’Annex 2 de la present Resolució.

L’exercici pot presentar diversos supòsits i situacions professionals, relacionats amb els coneixements necessaris per a les funcions de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya i de l’opció en què es participa.

Les respostes en blanc o amb més d’una opció no seran considerades. Per a cada resposta incorrecta, es descompta un quart de punt respecte a la valoració d’una resposta correcta.

El temps assignat per a aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts.

La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 35 punts.

Per superar aquest exercici, es requereix aconseguir una puntuació mínima de 17,5 punts.

oposicions cos superior generalitat catalunya

Temari de les oposicions al Cos Superior d'Administració de la Generalitat de Catalunya

Contingut del programa per a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya, que inclou la part comuna i específica de les opcions general, jurídica, econòmica, prevenció de riscos laborals i medi ambient. Aquest programa pertany al grup A, subgrup A1.

Part comuna a totes les opcions.

 1. Bon govern. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. L’administració digital. Model d’administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l’administració digital. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics.
 3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 4. Sistema de garanties de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El delegat de protecció de dades. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.
 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial.
 8. Marc estatutari. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 10. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d’òrgans.
 11. Sector públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 12. La Unió europea: fundació i evolució. Àmbits d’actuació. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 13. El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 14. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 15. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d’elaboració dels reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.
 16. L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 17. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 18. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
 19. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
 20. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 21. El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
 22. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.
 23. L’avaluació econòmica de les polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.
 24. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.
 25. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 26. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 27. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 28. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 29. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 30. La gestió pressupostària. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 31. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i de l’endeutament.
 32. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Oferta d’ocupació pública. Accés a l’ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 33. Drets i deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Règim disciplinari. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l’Administració pública.
 34. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 35. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàriespúblics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

Part específica, opció general.

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l’abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Regulació de l’avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L’informe d’impacte econòmic i social.
 7. Valors dels serveis públics. Elements d’una infraestructura ètica: de foment, i d’avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 9. Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors.
 10. La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L’aprenentatge col·laboratiu.
 13. El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 23. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l’empresari.
 27. La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 28. Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes.
 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 30. L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.
oposicions cos superior

Requisits de l'alumne

Les oposicions de la teva vida

Amb el teu futur al teu abast, és hora de prendre el control i encarar les oportunitats que et poden canviar la vida. Les oposicions de la teva vida estan just davant teu, esperant que prenguis el primer pas cap a una carrera satisfactòria i plena d’èxits. Amb l’ajuda de Prepara’t, no només estaràs preparat per afrontar els reptes d’aquestes oposicions, sinó que també podràs superar-los amb confiança i determinació. Aprofita aquesta oportunitat única per construir el teu camí cap a un futur brillant. Suma’t ara i comença a escriure la història del teu èxit amb nosaltres.

Desbloqueja el teu potencial amb l'oposició al Cos Superior d'Administració

Descobreix una oportunitat única per avançar en la teva carrera professional amb l’oposició al Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aprofita els avantatges d’aquesta prestigiosa via d’ingrés a alts càrrecs de l’administració pública.

Avantatges d'estudiar l'oposició al Cos Superior d'Administració

Aprofita els següents avantatges per preparar-te amb èxit per a l’oposició al Cos Superior d’Administració:

Preguntes freqüents

Aquí hi podràs trobar algunes de les preguntes més freqüents dels nostres usuaris. Si no trobes la informació per tu

Estudiar amb Prepara't t'ofereix accés a materials d'estudi de qualitat, classes presencials i online, tutoria personalitzada, així com un seguiment constant per ajudar-te a assolir els teus objectius d'oposició amb èxit.

Per accedir als continguts de l'aula virtual, només has de registrar-te amb el teu compte d'estudiant proporcionat per Prepara't. Una vegada registrat, tindràs accés a tots els materials d'estudi, cursos en línia, i sessions de tutoria.

Sí, oferim opcions de finançament flexibles per adaptar-se a les teves necessitats. Pots consultar les opcions de pagament fraccionat o finançament amb el nostre equip d'atenció al client.

El procés d'inscripció és senzill. Només has de seleccionar el curs d'oposició que desitges i seguir els passos d'inscripció al nostre lloc web. Si tens alguna pregunta durant el procés, el nostre equip d'atenció al client està aquí per ajudar-te.

Per posar-te en contacte amb l'equip de suport de Prepara't, pots trucar al nostre número de telèfon de servei al client (609 67 29 12) o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça proporcionada al nostre lloc web o enviant-nos un missatge a través del formulari de contacte. Estarem encantats d'atendre les teves consultes i proporcionar-te l'assistència necessària.

 

 

Tens el teu futur a les teves mans ara mateix!

Aprofita aquesta oportunitat per posar-te en marxa cap al teu futur professional. Amb els nostres cursos especialitzats, tutoria personalitzada i recursos d’aprenentatge de primera categoria, tens tot el que necessites per començar a treballar cap als teus objectius. No esperis més, el teu futur comença avui mateix amb Prepara’t