Oposicions al Cos Subaltern d'Administració de la Generalitat de Catalunya

Estem encantats de presentar-vos aquest espai dedicat a les oportunitats professionals que ofereix el Cos Subaltern de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A la nostra acadèmia us oferim els recursos i suport necessaris per aconseguir l’èxit en aquesta carrera pública.

Sol·licita la teva informació avui mateix

Envia'ns un missatge a través del formulari de contacte i estarem encantats de respondre't el més aviat possible.

A Prepara't disposem de tots els avantatges per tu

La nostra acadèmia d’oposicions disposa de tots els avantatges perquè puguis cursar els teus estudis a la teva manera. És a dir, de manera presencial (si vols venir físicament) o de manera online amb la nostra aula virtual on tindràs accés a totes les eines necessàries per a cultivar el teu aprenentatge.

Temaris Actualitzats

Disposem de temaris actualitzats amb la normativa vigent i adaptats a les exigències dels processos selectius del Cos Subaltern d'Administració.

Tutors Especialitzats

Comptem amb un equip de tutors especialitzats en les diferents àrees dels exàmens, que us guiaran i resoldran els vostres dubtes durant tot el procés de preparació.

Material Didàctic Complet

Proporcionem material didàctic complet i variat, incloent resums, exercicis pràctics, i simulacres d'exàmens per ajudar-vos a consolidar els vostres coneixements.

Plataforma Virtual Interactiva

Amb accés a la nostra plataforma virtual, podeu estudiar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, amb recursos multimèdia, vídeos explicatius, i eines d'autoavaluació.

Preparació Personalitzada

Adaptarem el vostre pla d'estudis a les vostres necessitats i disponibilitat, oferint-vos una preparació personalitzada i eficaç.

Seguiment Constant

Us acompanyarem durant tot el procés amb seguiment constant, oferint-vos suport i motivació per aconseguir els vostres objectius professionals.

Com funcionen aquestes Oposicions de Subaltern?

Tot seguit t’explicacarem com s’estudien aquestes oposicions

Fase d'oposicio​

La màxima puntuació de la fase de selecció és de 100 punts, i es compon de dues avaluacions.

Primera prova

Torn de lliure accés: Aquesta fase és obligatòria i eliminatoria. Consisteix en respondre a un qüestionari de 30 preguntes tipus test, amb quatre opcions de resposta, només una de les quals és correcta. Aquest examen abordarà el contingut establert en l’apartat 1.3 de les bases. El temps atorgat per a aquest exercici és de 45 minuts.

Torn de promoció interna per al personal laboral fix: Aquesta fase és obligatòria i eliminatoria. Consisteix en respondre a un qüestionari de 21 preguntes tipus test, amb quatre opcions de resposta, només una de les quals és correcta. Aquest examen abordarà el contingut establert en l’apartat 1.3 de les bases, amb excepció dels temes 7, 9 i 10. El temps atorgat per a aquest exercici és de 30 minuts.

Per a tots dos torns: La puntuació màxima de l’exercici és de 30 punts, amb una puntuació mínima de 15 punts per superar-lo. En cas que més de 1.560 candidats obtinguin una puntuació igual o superior a 15 punts, la nota de tall serà la puntuació del candidat situat en la posició 1.560 segons l’ordre de puntuació. Aquesta puntuació determinarà la qualificació necessària per ser declarat apte. En cas d’empat en la nota de tall, el nombre de candidats aptes podria ser superior a 1.560, amb la condició que superin la nota de tall. Les respostes incorrectes comporten una penalització d’un quart de la puntuació d’una resposta correcta.

El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici dels candidats que no hagin superat el primer exercici.

Aquesta fase és obligatòria i eliminatoria per a tots els candidats. Consisteix en abordar un cas pràctic que pot presentar diverses situacions professionals relacionades amb les competències i coneixements requerits per a l’agrupació professional.

Per a l’avaluació d’aquest exercici, el Tribunal Qualificador considerarà els coneixements demostrats, així com la capacitat i habilitats per aplicar-los a escenaris professionals reals, a més de l’habilitat per comprendre les situacions i instruccions i resoldre-les adequadament.

El temps assignat per realitzar aquest exercici és de dues hores. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 55 punts, amb una puntuació mínima de 27,50 punts per superar-lo.

El Tribunal Qualificador no corregirà el tercer exercici dels candidats que no hagin superat el segon.

Aquesta fase és obligatòria i no eliminatoria per a tots els participants. Consisteix en respondre un qüestionari que posa a prova les competències professionals definides pel perfil ocupacional de l’agrupació professional del cos subaltern, tal com es detalla a l’Annex 3. Les preguntes plantejaran situacions laborals per avaluar, de manera positiva, la resposta seleccionada.

El qüestionari estarà compost per preguntes amb diverses respostes alternatives, amb punts assignats segons el grau d’adequació al perfil professional. El Tribunal avaluarà les respostes amb base en les conductes laborals manifestades per a cada competència professional detallada a l’Annex 3. La puntuació d’aquest exercici oscil·la entre 0 i 15 punts.

Cada una de les sis competències serà avaluada amb un màxim de 2,50 punts.

El temps concedit per completar el qüestionari és d’una hora.

d) Superació de la primera prova. La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

Segona prova

Obligatori i de caràcter eliminatori per a aquells participants que no estiguin exemptes. Aquesta prova consta de dues parts i es realitza davant del Tribunal Qualificador i, si escau, els assessors especialistes designats.

La primera part inclou una redacció d’una carta formal amb un mínim de 100 paraules, una nota amb un mínim de 50 paraules, a més de diversos exercicis de gramàtica i lèxic relacionats amb les funcions dels llocs convocats.

La segona part avalua l’expressió oral a través de la lectura en veu alta d’un text i una conversa guiada. El temps màxim per a aquest exercici és d’1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona. La qualificació final d’aquest exercici és simplement apte o no apte.

Obligatori i de caràcter eliminatori per a aquelles persones aspirants sense nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes d’aquest exercici, segons la base 2.3. Aquest exercici consisteix en una redacció amb un mínim de 150 paraules i una conversa amb els membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes designats per aquest. La valoració d’aquest exercici serà realitzada pel mateix Tribunal.

El temps màxim per a aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació final és simplement apte o no apte.

oposicions cos subaltern generalitat catalunya

Temari de les oposicions de Subaltern d'Administració

Contingut del temari de l’agrupació professional del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya (anteriorment grup E).

  1. Marc jurídic: fonaments, drets i deures essencials dels individus. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis i àmbits competencials. La figura del president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. La funció del Govern de la Generalitat de Catalunya.
  2. Estructura i operativitat de la Generalitat de Catalunya: principis organitzatius i operatius. Descripció dels departaments: la seva organització interna i les unitats directives que els integren. El sistema educatiu català: dret a l’educació, ensenyament obligatori i gratuït, organització escolar i estructura dels centres educatius.
  3. Drets dels interessats en un procediment administratiu: concepte de part interessada; naturalesa del procediment administratiu; dret d’identificació i presència; drets relacionats amb dades i documents; dret a informació i assistència.
  4. Personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: tipus de personal. Vies d’accés a la funció pública. Drets i deures del personal. Drets personals i col·lectius. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures de promoció de la igualtat de gènere. Requisits per a l’accés i pràctica de professions que impliquen contacte amb menors d’edat. Delictes de frau en la custòdia de documents i de revelació de secrets.
  5. Principis ètics i comportamentals dels funcionaris públics. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Administració pública: dret a no ser discriminat i a rebre un servei adequat, drets lingüístics, dret a una bona administració i serveis públics de qualitat, accés als serveis i informació públics.
  6. Atenció ciutadana i comunicació interpersonal: comunicació verbal i no verbal, habilitats d’escolta, comunicació assertiva, tàctiques per a situacions difícils i resposta a comportaments agressius. Comunicació cara a cara. Característiques de l’atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis proporcionats per les oficines d’atenció ciutadana.
  7. Conceptes bàsics de navegació i recerca a Internet. Ús bàsic del correu electrònic i eines del calendari. Conceptes bàsics del processament de textos. Conceptes bàsics de full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Maleta electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.
  8. Maneig de material: descripció de material consumible i no consumible. Seguretat en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic requerit, mesures preventives i protecció de l’esquena. Pràctiques ambientals responsables: eficiència energètica, ús responsable del paper, gestió adequada dels residus i consum d’aigua sostenible.

 

En els processos de consolidació que es convoquin a través del sistema selectiu de concurs oposició conforme a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves es centraran exclusivament en aquesta secció del temari: temes 5, 6, 7 i 8.

Requisits de l'alumne

Les oposicions de la teva vida

Descobreix les oportunitats que canviaran el curs de la teva vida amb les oposicions al Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya. Amb aquests estudis, et preparem per afrontar el repte més emocionant i transcendent de la teva carrera professional. Les oportunitats estan a punt de trucar a la teva porta, i nosaltres t’acompanyarem en cada pas del camí cap al teu èxit. Amb el nostre suport i orientació, estàs a punt de viure una experiència important en la teva carrera professional. Suma’t a aquesta aventura i comença a escriure el teu futur brillant avui mateix. Les oportunitats de la teva vida t’esperen.

Desbloqueja el teu potencial amb l'oposició al Cos Subaltern d'Administració

Aprofita l’oportunitat d’expandir les teves habilitats i accedir a noves possibilitats professionals mitjançant l’oposició al Cos Subaltern d’Administració. Amb aquesta ruta, podràs desbloquejar el teu potencial i obrir-te pas cap a una carrera prometedora en l’àmbit de l’administració pública. Amb el suport i la preparació adequada, podràs superar els reptes d’aquesta oportunitat i assolir els teus objectius professionals.

 

 

Avantatges d'estudiar l'oposició al Cos Subaltern d'Administració de la Generalitat de Catalunya

Aprofita els següents avantatges per preparar-te amb èxit per a l’oposició al Cos Subaltern d’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Preguntes freqüents

Aquí hi podràs trobar algunes de les preguntes més freqüents dels nostres usuaris. Si no trobes la informació que busques no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.

L'acadèmia Prepara't ofereix una preparació integral i personalitzada per a les oposicions al Cos Subaltern, amb un equip de professors especialitzats en les diferents àrees del temari. Proporcionem material didàctic actualitzat, sessions de tutoria individual i simulacres d'exàmens per garantir una preparació òptima per als candidats.

A l'acadèmia Prepara't, donem un suport complet als alumnes, des de l'orientació inicial fins a l'acompanyament durant tot el procés. Els nostres tutors ofereixen assessorament personalitzat, resolen dubtes i proporcionen estratègies d'estudi efectives per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius.

La nostra metodologia centrada en l'alumne i la nostra experiència en la preparació d'oposicions ens distingeixen. A Prepara't, apostem per classes reduïdes, seguiment individualitzat i un enfocament pràctic que prepara els alumnes per a les exigències reals de les proves.

Els alumnes de Prepara't tenen una alta taxa d'èxit en les oposicions, gràcies a la qualitat de la nostra formació i al suport continu que oferim. Molts dels nostres alumnes aconsegueixen excel·lents qualificacions i accedeixen amb èxit als llocs de treball dins del Cos Subaltern d'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Tens el teu futur a les teves mans ara mateix!

Aprofita aquesta oportunitat per posar-te en marxa cap al teu futur professional. Amb els nostres cursos especialitzats, tutoria personalitzada i recursos d’aprenentatge de primera categoria, tens tot el que necessites per començar a treballar cap als teus objectius. No esperis més, el teu futur comença avui mateix amb Prepara’t