Oposicions al Cos de Gestió d'Administració de la Generalitat de Catalunya

Dóna un pas cap al teu futur professional amb les oposicions al Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquestes oposicions t’obren les portes a una carrera en el sector públic, oferint una ampla gamma d’oportunitats professionals en l’àmbit de la gestió administrativa i els serveis públics.

Sol·licita la teva informació avui mateix

Envia'ns un missatge a través del formulari de contacte i estarem encantats de respondre't el més aviat possible.

A Prepara't disposem de tots els avantatges per tu

La nostra acadèmia d’oposicions disposa de tots els avantatges perquè puguis cursar els teus estudis a la teva manera. És a dir, de manera presencial (si vols venir físicament) o de manera online amb la nostra aula virtual on tindràs accés a totes les eines necessàries per a cultivar el teu aprenentatge.

Tutorització personalitzada

Oferim un suport individualitzat amb tutors especialitzats en cada matèria, garantint una atenció personalitzada per al teu èxit acadèmic.

Materials didàctics actualitzats

Disposem de recursos d'aprenentatge actualitzats i complets per assegurar una preparació eficaç i adequada a les exigències de les oposicions.

Classes pràctiques

Proporcionem sessions pràctiques i exercicis reals perquè puguis aplicar els coneixements teòrics en situacions concretes, augmentant la teva confiança i destresa.

Aula virtual

Accedeix a la nostra plataforma online les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, per estudiar a la teva velocitat i des de qualsevol lloc.

Accés Vitalici

Gaudeix d'un accés vitalici als recursos del nostre programa d'estudi, permetent-te revisar el contingut i actualitzar els teus coneixements sempre que ho necessitis al llarg del teu trajecte cap a l'èxit en les oposicions

Resultats demostrats

La nostra escola té un historial d'èxits demostrat amb nombrosos alumnes que han aconseguit les seves metes professionals gràcies a la nostra preparació de qualitat.

Prepara't les oposicions pel teu futur

Oposicions Cos de Gestió d'Administració

En aquesta secció, et presentem les diverses opcions i àrees de coneixement que cobreixen les oposicions al Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquí trobaràs informació detallada sobre la part comuna i les diferents opcions disponibles per als aspirants.

Part Comuna

(24 temes) Aquesta secció abasta els continguts compartits per a tots els aspirants, incloent-hi temes com bon govern, ètica professional, drets i deures fonamentals, entre altres.

Opció General

(26 temes) Aquí trobaràs els continguts específics relacionats amb l'àrea d'opció general, que inclou temes com governança de les dades, transparència i accés a la informació pública, protecció de dades personals, entre altres.

Op. prevenció de riscos laborals

(26 temes) Aquesta opció ofereix un enfocament especialitzat en la prevenció de riscos laborals, cobrint aspectes com normativa de protecció de dades, mesures de seguretat en el treball, gestió de la seguretat laboral, entre altres.

Com funcionen aquestes oposicions?

Tot seguit t’explicacarem com s’estudien aquestes oposicions

La selecció es desenvoluparà a través de dues etapes: una fase d’oposició i una fase de concurs. La fase de concurs representa el 33% de la puntuació total del procés de selecció, mentre que la fase d’oposició pot assolir fins a 25 punts, representant el 67% restant de la puntuació global.

Consta de quatre exercicis

– Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya.

Perfil de competències professionals

– Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa
– Orientació als resultats i a la millora
– Organització i planificació del treball
– Treball en equip
– Capacitat de presa de decisions
– Orientació al ciutadà
– Actualització professional

Temps: El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
Qualificació: de 0 a 5 punts.

– Segon exercici: coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut dels temes 1 a 44 per les persones aspirants que participin pel torn lliure (i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, dels temes 1 a 4 de l’epígraf 1, “Dret Càrrecs i personal constitucional”; temes 5 a 8 de l’epígraf 2, “L’organització política i administrativa de l’Estat; temes 9 a 12 de l’epígraf 3, “La Unió Europea”; temes 13 a 15 de l’epígraf 4, “L’organització política i administrativa de Catalunya”; temes 16 a 23 de l’epígraf 5, “L’Administració pública. El dret administratiu”; temes 27 a 29 de l’epígraf 7, “Estadística”; temes 30 a 34 de l’epígraf 8, “Gestió pública”; i temes 40 a 44 de l’epígraf 10 Polítiques públiques, per les que participin pel torn de promoció interna).
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
En cas que s’acordi l’anul•lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure (i 1 hora per al torn de promoció interna).
Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

o Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol•licitud.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 15 minuts.
Qualificació: La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el segon.

o Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari relacionat amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol•licitud.
Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el quart exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el tercer.
La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat els exercicis segon, tercer i quart.

EXERCICIS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (SI S’ESCAU)
Consta de dos exercicis

– Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts.
– Primera. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
– Segona. S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

– Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes, s’haurà de realitzar un exercici escrit, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i un d’oral, en el qual hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

Temps: no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

Exempció dels exercicis de la segona prova
Restaran exempts de realitzar aquest exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les llengües catalana i castellana d’acord a el que estableix la Base 5 de les Bases Generals aprovades per Resolució GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/2007) i no es trobin a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

 

Temari de les oposicions al Cos de Gestió d'Administració

DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administracióde la Generalitat de Catalunya (part comuna i part específica de les opcions general i prevenció de riscos laborals) (grup A, subgrup A2).

Part comuna a totes les opcions.

 1. L’ètica pública. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Definicions. Àmbit d’aplicació. Transparència en l’activitat pública. Obligacions de transparència. Límits a les obligacions de transparència.
 2. El dret d’accés a la informació pública: límits i accés parcial a la informació pública. Exercici del dret d’accés a la informació pública: procediment, requisits i garanties. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
 3. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades.
 4. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 5. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d’òrgans. Bon govern: el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, les cartes de servei i la millora de la qualitat normativa.
 6. Sector públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 7. Unió Europea. Àmbits d’actuació. La ciutadania de la Unió Europea.
 8. Règim jurídic del sector públic. Composició del sector públic. Principis d’actuació i funcionament. Els òrgans administratius. Els òrgans consultius. Competència, delegació, avocació, encàrrec de gestió i delegació de signatura.
 9. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 10. La jerarquia de les normes jurídiques. El principi de legalitat. El reglament. Les classes de reglament. La titularitat de la potestat reglamentària, la jerarquia dels reglaments i el principi d’inderogabilitat singular dels reglaments.
 11. L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 12. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 13. Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. El model català d’administració electrònica. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració de la Generalitat. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital de la ciutadania i de l’empresa. El registre electrònic. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració.
 14. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració.
 15. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 16. Potestat d’inspecció i control de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 17. El model de finançament. La Llei de finances públiques de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructurespressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 18. Classes de personal al servei de les administracions públiques. Ordenació dels cossos i categories professionals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Ordenació dels llocs de treball.
 19. Accés a l’ocupació pública. Oferta d’ocupació pública. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de les persones ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna.
 20. Provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i laboral fix. Mobilitat del personal. Remoció. Fi de la relació de servei del personal.
 21. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 23. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 24. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

Part específica, opció general.

 1. L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 2. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
 3. Avaluació econòmica de polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social.
 4. Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors. Publicació de resultats.
 5. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 6. El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.
 7. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
 8. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L’arxiu electrònic únic. Arxius del Sistema de Gestió Documental.
 9. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 10. La contractació electrònica. Tipus de contractes: contracte d’obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d’obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
 11. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Els efectes, el compliment i l’extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 12. La preparació dels contractes. L’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 13. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Els efectes de les modificacions dels contractes.
 14. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 15. L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Procediment d’ajuts.
 16. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 17. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L’aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats. La gestió pressupostària: els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.
 18. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).
 19. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 20. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 21. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 22. Registre general de personal. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
 23. Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats i delegades de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d’assetjament sexual i psicològic en el treball.
 24. El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
 25. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 26. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Part específica, opció prevenció.

 1. Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Principis generals. Drets i obligacions.
 2. Drets de consulta i participació dels treballadors i treballadores. Els delegats i delegades de prevenció: funcions i competències. Òrgans competents en matèria de coordinació i de control. Procediment administratiu especial per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals.
 3. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de riscos laborals. Definicions i contingut general. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Planificació de l’activitat preventiva.
 4. Coordinació d’activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Mitjans de coordinació. Drets de les persones representants dels treballadors i treballadores.
 5. Vigilància de la salut. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció. Protecció dels treballadors i treballadores especialment sensibles a determinats riscos. Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut. Protecció de la maternitat i durant el període de lactància.
 6. Accidents de treball. Notificació i declaració d’accidents. Investigació d’accidents. Metodologies d’investigació. Índex de sinistralitat. Malalties professionals. Classificació. Actuacions de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 7. Risc d’incendi. Factors de risc d’incendi i mesures de prevenció. Mesures en cas d’emergència. Plans d’autoprotecció: classificació i organització d’emergències.
 8. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Normativa aplicable. Presència de recursos preventius en determinades activitats. Normatives aplicables.
 9. Equips de protecció individual. Condicions de seguretat i salut relatives a la seva utilització: elecció i manteniment. Normativa aplicable. Equips de treball. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball.
 10. Accions preventives aplicables a l’execució d’obres de reforma o ampliació. El coordinador en matèria de seguretat i salut. Estudis i plans de seguretat i salut en el treball.
 11. Risc elèctric. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Protecció contra contactes elèctrics. Normativa aplicable.
 12. Els contaminants químics. Mesura de l’exposició. Mesures de prevenció davant l’exposició als contaminants químics. Envasament, etiquetatge, emmagatzematge i manipulació.
 13. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina.
 14. Risc d’exposició a plaguicides. Criteris d’actuació en el control de plagues urbanes a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 15. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina. Normativa aplicable.
 16. La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores contra els riscos rel acionats amb l’exposició al soroll. Normativa aplicable.
 17. Radiacions no ionitzants. Tipus de radiació i efectes sobre l’organisme humà. Riscos i mesures preventives. Normativa aplicable.
 18. Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació. Interacció amb l’organisme i efectes biològics. Riscos de l’exposició i mesures preventives. Normativa aplicable.
 19. Qualitat ambiental en interiors. Contaminants que influeixen en la qualitat de l’ambient de treball. Mesures de prevenció.
 20. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques i factors ergonòmics. Ergonomia ambiental. Factors de risc lumínics, termohigromètrics i sonors. Mètodes d’avaluació. Normatives aplicables.
 21. Identificació de factors de risc de sobrecàrrega per esforç físic, manipulació de càrregues, postures forçades i moviments repetitius. Metodologies d’avaluació i normativa aplicable.
 22. Ergonomia en el treball amb pantalles de visualització de dades. Factors de risc i avaluació. Normativa aplicable.
 23. L’organització del temps de treball. Treball per torns i treball nocturn: possibles conseqüències en la salut de les persones. Mesures de prevenció.
 24. Factors de risc psicosocial. Identificació i avaluació de riscos psicosocials. El mètode per a l’avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT. El control i la prevenció dels problemes psicosocials.
 25. L’estrès. Models de generació d’estrès. Agents estressants. Simptomatologia associada a l’estrès. Síndrome d’esgotament professional: definicions i procés. Metodologies d’avaluació de l’estrès. Mesures de prevenció.
 26. L’assetjament psicològic. El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

Requisits de l'alumne

Les oposicions de la teva vida

Descobreix una oportunitat transformadora amb les oposicions del cos de gestió d’administració. Aquesta no és només una prova més; és la clau que obre la porta cap a un futur ple d’èxits i satisfacció professional. Amb dedicació i preparació, podràs afrontar els reptes d’aquesta oportunitat única i fer realitat els teus somnis professionals. Les oposicions del cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya ofereixen una via cap a una carrera estable i gratificant en l’àmbit de l’administració pública. És el moment d’abordar aquest desafiament amb determinació i confiança per construir el camí cap a una vida professional plena.

Desbloqueja el teu potencial amb les oposicions al Cos de Gestió d'Administració de la Generalitat de Catalunya

Explora una oportunitat excepcional per impulsar la teva trajectòria professional amb les oposicions al Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aprofita les avantatges d’aquest camí cap a rols destacats dins de l’administració pública.

Avantatges d'estudiar les oposicions al Cos de Gestió d'Administració

Aprofita els següents avantatges per preparar-te amb èxit per a l’oposició al Cos de Gestió d’Administració:

Preguntes freqüents

Aquí hi podràs trobar algunes de les preguntes més freqüents dels nostres usuaris. Si no trobes la informació que busques no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.

Tots els nostres professors estan altament qualificats i compten amb títols universitaris i experiència rellevant en l'àmbit de les oposicions al Cos de Gestió d'Administració. Molts d'ells també tenen experiència pràctica en l'administració pública, proporcionant una visió completa i pràctica dels continguts dels cursos.

Els nostres cursos estan dissenyats per preparar els alumnes de manera exhaustiva per a les proves d'oposició. Enfocant-nos en el temari oficial i utilitzant metodologies pedagògiques efectives, com ara classes magistrals, materials didàctics actualitzats i proves pràctiques, garantim que els estudiants estiguin ben preparats per afrontar els reptes dels exàmens.

Oferim una àmplia gamma de recursos per a la preparació d'oposicions, incloent classes presencials i en línia, material didàctic actualitzat, proves pràctiques, simulacres d'exàmens, tutoria personalitzada i orientació sobre com enfocar els estudis. A més, disposem d'una biblioteca virtual amb recursos addicionals i una plataforma en línia per al seguiment dels alumnes.

Per accedir a l'aula virtual, has de iniciar sessió amb les teves credencials d'estudiant proporcionades per l'escola. Un cop dins, tindràs accés a una àmplia gamma de recursos, incloent material didàctic, enregistraments de classes, proves pràctiques, tasques i activitats, fòrums de discussió i sessions de tutoria en línia. L'aula virtual és una plataforma central per a la teva preparació d'oposicions, que et permetrà estudiar de manera flexible i interaccionar amb altres alumnes i professors.

 

 

Tens el teu futur a les teves mans ara mateix!

Aprofita aquesta oportunitat per posar-te en marxa cap al teu futur professional. Amb els nostres cursos especialitzats, tutoria personalitzada i recursos d’aprenentatge de primera categoria, tens tot el que necessites per començar a treballar cap als teus objectius. No esperis més, el teu futur comença avui mateix amb Prepara’t