Blog

Tornar al Blog
30.06.2020

756 places de Tècnic Especialista en Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya

-

El dia 1 de juliol es va obrir el termini per inscriure’t a la convocatòria de 756 places de Tècnic Especialista en Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar la sol·licitud d’inscripció és fins al 31 de juliol. Per participar-hi es requereix estar en possessió del títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent, i el temari per superar el concurs oposició consta de 21 temes.

A continuació, t’expliquem tot el que et cal saber:

Quins requisits he de complir per inscriure’m?

Requisits generals:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o la d'un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores. També poden ser admesos el o la cònjuge, les persones descendents i les persones descendents del cònjuge, tant de ciutadans i ciutadanes espanyols com de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o d'estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els/les cònjuges no estiguin separats de dret i les persones descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i d'acord amb l'article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, les persones estrangeres residents a Espanya poden prendre part en la convocatòria d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre i quan reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Satisfer els drets d'examen, llevat que es tingui i acrediti una causa d'exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball convocats.

e) No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Les persones aspirants amb nacionalitat no espanyola han d'acreditar, igualment, que no es troben sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.
Requisits específics: Les persones aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent. Els títols obtinguts a l'estranger han de disposar de la corresponent homologació.

On he de fer la sol·licitud?

La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través de la pàgina web:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/

Tens temps fins el dia 31 de juliol!

On puc preparar-me?

A Prepara’t t’ofereixo tot el necessari perquè puguis aprovar amb garanties. A més a més, t’aniré informant de totes les etapes per les que va passant la convocatòria (termini de sol·licitud, publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, període d'al·legacions, publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, dia de les proves, publicació dels resultats de la prova, període per recórrer i publicació del nomenament dels aspirants) perquè no hagis de preocupar-te d’on buscar la informació.

Vine a informar-te’n sense compromís!

Necessites més informació sobre aquesta convocatòria? Clica aquí.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.